19-019840

Rear Bilstein B4 - Gas Shock Absorber - 19-019840

CAR FITMENT:
FORD FIESTA Box (FVD) 1.0, 1.4, 1.6 D (08/83-11/89) VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 44 mm
FORD FIESTA Box (FVD) 1.3, 1.8 D, 1.8 TD (03/89-12/95) VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 44 mm
FORD FIESTA Box (FVD) 1.3, 1.8 D, 1.8 TD (03/89-12/95) VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 45,5 mm
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0, 1.1, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT (03/89-01/97) mark: S, SX
VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 45,5 mm; for vehicles with stabilizer
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0, 1.3, 1.3 CAT, 1.8 D (03/89-01/97) VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 44 mm
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, 1.3 CAT, 1.4, 1.4 CAT (03/89-01/97) mark: C,CL,Ghia,Youth,Van
VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 45,5 mm; For vehicles without stabilizer
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, 1.4, 1.4 CAT (03/89-12/95) mark: ex. S
VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 44 mm; For vehicles without stabilizer
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, 1.4, 1.4 CAT, 1.6 (01/89-12/95) mark: S
VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 44 mm; for vehicles with stabilizer
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 (01/89-01/94) mark: Ghia
VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 45,5 mm
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i (03/89-01/94) VA: ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌ ÌÎÌ__Ì__a: 44 mm

Trustpilot